• Banner_2018_1_gt.jpg

Beleidsplan

10-punten beleidsplan

 

1. Onze jeugd speelt met plezier bij alle geledingen van onze vereniging.

We gaan werken aan een betere doorstroming van de jeugdleden naar de drumband en het orkest. Hierbij moeten we inspelen op de trend dat jeugd snel stappen wilt maken en veel uitdaging zoekt. Traditionele vormen van opleiding moeten we samen met het RICK en de scholen anders inrichten. Intern gaan we jeugdleden begeleiden gedurende het traject naar orkest en drumband om zo drempels weg te nemen. Diploma’s zijn hierbij belangrijk, maar samen met docent en dirigent/instructeur wordt gezocht naar meer natuurlijke momenten van doorstroming. 

2. Samen met Handboogvereniging Willem Tell gaan we voor een toekomstgerichte huisvesting.

In ons huidige repetitielokaal Willem Tell voelen we ons thuis en samen met Willem Tell trekken we dan ook op om deze huisvesting zo optimaal mogelijk te houden. Desondanks staan er grote uitdagingen op ons te wachten op het gebied van onderhoud en dakconstructie. Samen met Willem Tell gaan we de komende jaren op zoek hoe we samen naar een toekomstbestendige locatie kunnen toewerken.

3. Voortdurend zoeken we de balans en verdieping op muzikaal gebied.

Samen muziek maken is ons hoofddoel, waarbij de muzikale capaciteiten en inbreng van ieder lid worden gewaardeerd. Voortdurend zoeken we nieuwe muzikale uitdagingen op, waarbij de muzikale leiders het niveau bewaken en zorgen voor voldoende diversiteit. Het doel is om op regelmatige basis deel te nemen aan een beoordelingsconcert.

4. Intensieve samenwerking met de muziekverenigingen uit Nederweert en verbinding met de Nederweerter gemeenschap.

Een harmonie hoort midden in de gemeenschap te staan. We willen dan ook zichtbaar zijn binnen de Nederweerter gemeenschap en meewerken aan (sociale) initiatieven die hier vanuit naar voren komen. Ten opzichte van aanvragen van andere verenigingen en stichtingen hanteren we een ‘ja, tenzij’ principe. De samenwerking met de overige drie Nederweerter muziekverenigingen wordt geïntensiveerd, met name op het vlak van jeugd, muziekonderwijs en samen muziek maken. Binnen het Platform Cultuur Nederweert werken we samen met de gemeente, basisscholen, Citaverde en RICK aan ‘Meer muziek in de klas’. Samen staan we sterk.

5. Financiële stabiliteit door een jaarlijks sluitende begroting en structurele inkomstenbronnen.

De begroting van de harmonie is ieder jaar sluitend. Om een buffer te creëren en om investeringen te kunnen doen moeten we zorg dragen voor diverse structurele inkomstenbronnen. Inzameling van oud papier blijft hierbij belangrijk, maar ook overige bronnen zoals een 3-jaarlijkse organisatie van de Lakeside Music Night. Vanuit een dergelijk evenement bouwen we een robuust en hecht netwerk op van sponsoren en bedrijven. Tevens zoeken we naar andere vormen van financiering
van bepaalde projecten middels subsidies. Dit alles om de continuïteit van Harmonie Sint Joseph Nederweert als muziekvereniging in Nederweert te borgen.

6. Een actieve bijdrage leveren aan het stimuleren van de jeugd van Nederweert om een instrument te gaan bespelen en lid te worden van onze vereniging.

Initiatieven rondom ‘Meer muziek in de klas’ gaan we uitbreiden op de basisscholen in meerdere groepen en op de buitenschoolse opvang. Binnen de samenwerking Platform Cultuur Nederweert houden we hier de vinger aan de pols en trekken we samen op bij het ontwikkelen van projecten en het zoeken naar financiële middelen door middel van subsidies. Dit moet leiden tot een bredere interesse in muziek bij de jeugd van Nederweert en daarmee een grotere kans dat ze zich aanmelden bij onze vereniging.

7. Behoud van de harmoniefamilie.

Onze harmonie kenmerkt zich als een hechte familie. Diverse geledingen waaronder jeugdharmonie, orkest, drumband, logistiek team, damescomité, en Vrienden van de Harmonie, Kapel Klein mèr Neugter en bestuur stralen dit uit. De vele nog immer betrokken Leden van Verdienste en Ereleden zijn de trots van onze vereniging. Dit willen we behouden door onze activiteiten die we op muzikaal gebied of als ontspanning organiseren toegankelijk te houden voor iedereen van jong tot oud en van muzikant tot niet-muzikant. We zijn samen een vereniging in harmonie.

8. Leden zijn actief en voelen zich betrokken bij onze harmonie.

Om onze activiteiten te laten slagen is het van belang dat al onze leden hier actief bij betrokken zijn. Dit kan zijn door een rol als muzikant, maar ook door zijn of haar steentje bij te dragen in een werkgroep, comité of op bestuurlijk niveau.

9. De harmonie profileren door actieve PR en communicatie.

We gaan op een meer gestructureerde manier communiceren over onze vereniging. We willen onze bekendheid vergroten door ons meer te profileren binnen Nederweert en omgeving. Een nieuwe huisstijl moet ten tijde van ons volgend jubileum in 2021 ervoor zorgen dat we weer met een frisse blik de toekomst in kijken.

10. Zorgdragen voor een toekomstgerichte organisatie van de vereniging.

Een vereniging is gebaat bij een continue organisatiestructuur. Dit houdt in dat we altijd op zoek zijn naar versterking op bestuurlijk niveau en naar bezetting van de werkgroepen Jeugd, de evenementencommissie en nieuw te vormen commissies. Deelname aan een commissie kan op een langdurige basis zijn, maar ook op projectbasis. Voor de samenstelling van het bestuur zoeken we naar een evenwichtige samenstelling tussen spelende en niet-spelende leden.