• Banner_2018_1_gt.jpg

Huishoudelijk reglement

Inleiding

Het Huishoudelijk Reglement geeft informatie naar iedereen binnen en buiten de vereniging met betrekking tot de missie, doelstelling, activiteiten, organisatie en verantwoordelijkheden van de vereniging. Waar in dit reglement wordt gesproken over vereniging wordt hiermee bedoeld de gehele harmonie (orkest, drumband en jeugdharmonie).

Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling als bedoeld in artikel 19 van de Statuten van 2 mei 1996. Elementen uit eerdere huishoudelijke reglementen van 25 oktober 1990, 26 juni 2002 en 24 maart 2016 hebben als basis gediend voor dit vernieuwd huishoudelijk reglement. Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 november 2019 en vervangt het vigerende huishoudelijk reglement.

 •  Het bestuur kan, als aanvulling op dit huishoudelijk reglement, nadere regels betreffende instrumenten, kleding, gedrag en orde vaststellen.
 • *Waar de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet in een regelgeving voorzien, is artikel 20 van de statuten van toepassing.
 • Het bestuur houdt toezicht op de naleving van dit huishoudelijk reglement.

 

1. Missie en doelstelling

In de statuten van Harmonie St Joseph is in artikel 2 (lid 1 en 2) doelstelling en missie verwoord in verouderde formuleringen, echter zijn deze nog steeds actueel en leidend. In de praktijk komen deze op het volgende neer: De vereniging stelt zich ten doel instrumentale muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemeen cultureel muzikale vorming van haar leden. Op deze wijze wordt ook een bijdrage geleverd aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de Nederweerter gemeenschap.

Dit doel wil de vereniging bereiken door het stimuleren van muziekonderricht, het geven van concerten en uitvoeringen en het opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden.

Voorop staat dat binnen deze doelstelling alle muzikanten binnen hun eigen muzikale niveau optimaal gaan presteren, waarin beleving en plezier in het maken van muziek centraal staan en waarbij prestatie en gezelligheid hand in hand gaan.

 

2. Samenstelling

Harmonie St Joseph bestaat uit:

 • Harmonieorkest
 • Drumband/slagwerkgroep
 • Jeugdorkest
 • Bestuur
 • Logistiek team
 • Blaaskapel Klein Mer Neugter
 • Damescomité
 • Vrienden van Harmonie Sint Joseph

Blaaskapel Klein Mer Neugter is een zelfstandige groep muzikanten die allemaal deel uitmaken van de drumband en harmonieorkest en die hiervoor ook hun (harmonie)instrumenten gebruiken.

Het damescomité is opgericht voor fondsenwerving. Dit doel is ook terug te vinden in de doelstelling van de Vrienden van harmonie St Joseph. Daarnaast staan zij ons met raad en daad bij.

 

3. Leden

De vereniging kent gewone leden, bestuursleden, leden van verdienste, ereleden en steunende leden.

3.1 Gewone Leden

Onder gewone leden als bedoeld in artikel 4, lid 1 sub van de statuten wordt verstaan:
* Muzikanten die het B-diploma, dan wel een gelijkwaardig diploma hebben behaald.
* Muzikanten met voldoende vaardigheid in het bespelen van een instrument. Dit ter beoordeling van de muzikale leiding.
* Oud-muzikanten, oud-bestuursleden of andere muziekliefhebbers welke lid van de vereniging willen blijven of worden.

3.2 Lid van Verdienste

* Leden van de vereniging of personen van buiten de vereniging met buitengewone verdiensten voor de vereniging kunnen bij bijzondere gelegenheden worden benoemd tot “Lid van Verdienste”.
* Om tot Lid van Verdienste te kunnen worden benoemd is een unaniem bestuursbesluit nodig.

3.3 Erelid

* Gewone leden en bestuursleden van de vereniging met bijzondere en langdurige verdiensten voor de vereniging kunnen worden benoemd tot “Erelid”.
* Bij langdurig en buitengewone verdiensten als dirigent van het harmonieorkest, jeugdorkest en drumband kan deze benoemd worden tot Ere-dirigent of Ere-instructeur.
* Om tot Erelid, Ere-dirigent of Ere-instructeur te kunnen worden benoemd is een besluit van de algemene ledenvergadering nodig.

3.4 Steunend lid

* Partners van overleden leden kunnen steunend lid worden van de vereniging.
* Steunende leden hebben geen stemrecht en zijn de helft van de contributie verschuldigd.

De ledenadministratie is een eindverantwoordelijkheid van de secretaris en penningmeester. Zij dragen er ook zorg voor dat deze administratie voldoet aan de AVG-wetgeving.

3.5 De rechten van de leden

* De leden hebben het recht de te hunner beschikking gestelde muziekinstrumenten, partijen, uniformkleding en andere eigendommen van de vereniging te gebruiken, behoudens de gestelde beperkingen in de artikelen 7 en 9.
* De leden hebben het recht voorstellen of klachten in te dienen bij het bestuur of een van de bestuursleden. Het bestuur, dan wel het betreffende bestuurslid brengt deze klacht of het voorstel op de eerstvolgende bestuursvergadering ter sprake.
* De leden hebben recht op tijdige informatie betreffende de activiteiten van de vereniging.
* De gewone leden, bestuursleden en ereleden hebben recht op de onderscheidingen van de KNMO zoals die door deze organisatie zijn vastgesteld. Waar dit onderscheidingen voor een bepaalde duur van het lidmaatschap betreft, dient het betreffende lid zijn lidmaatschap van vorige HaFa-vereniging(en) tijdig, schriftelijk, aan de secretaris te overleggen. Voor eventuele onderscheidingen geldt als aanvangsdatum van het lidmaatschap van onze vereniging de datum van de inschrijving als gewoon lid of bestuurslid.

3.6 De plichten van de leden

* Ieder lid en iedere leerling dient de eigendommen van de vereniging welke hij of zij in bruikleen heeft gekregen zorgvuldig te behandelen, goed te onderhouden en er zorg voor te dragen dat ze niet beschadigd of vernield worden en niet zoekraken. Indien nalatigheid of grove schuld in het spel is, kan men aansprakelijk worden gesteld.
* Bij het beëindigen van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, dient men binnen 14 dagen alle eigendommen van de vereniging in te leveren bij de daartoe aangewezen personen. Het uniform dient, door een stomerij, gereinigd te worden ingeleverd.
* Bij beschadiging of verlies van een instrument, kledingstuk of ander eigendom van de vereniging, dient daarvan ook direct melding te worden gedaan bij de aangewezen personen.
* De leden, m.u.v. de niet (meer) musicerende leden, zijn verplicht tijdig en op de aangegeven plaats deel te nemen aan alle (muzikale) activiteiten van de vereniging.
* De aanwijzingen van de aanwezige en/of aangewezen leiding dienen opgevolgd te worden.
* Kan men onmogelijk deelnemen aan een activiteit, dan dient daarvan tijdig bericht te worden gegeven aan een door het bestuur aangewezen persoon.
* Blijft men regelmatig zonder kennisgeving afwezig, dan zal het bestuur zich beraden over te nemen maatregelen.
* De leden zijn verplicht tijdig de contributie en/of het lesgeld te voldoen op de door de penningmeester aan te geven wijze. De leden zijn verplicht alle relevante wijzigingen door te geven aan de secretaris t.b.v. de ledenadministratie.

3.7 Bijzondere bepalingen

* Het is de leden verboden handelingen te stellen in woord, geschrift of door daden welke schadelijk zijn voor de vereniging of voor haar goede naam.
* Het is de leden verboden om zonder toestemming van het bestuur de instrumenten en andere eigendommen van de vereniging buiten het verenigingsverband te gebruiken.

 

4. Bestuur

Het bestuur van de vereniging heeft als voornaamste taak het zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en het richting geven aan de activiteiten. Verder draagt het bestuur zorg voor de representatie en continuïteit van de vereniging.
Het streven is dat de samenstelling van het bestuur bestaat uit spelende en niet-spelende leden en een afspiegeling is van het orkest. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de beschikbaarheid van kandidaat-bestuursleden.

Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Aangevuld met bestuursleden met een algemene taak. Het bestuur vindt het belangrijk om binnen hun samenstelling aanspreekpunten voor jeugdzaken, orkestzaken en drumbandzaken te benoemen.

Bestuursvergaderingen vinden standaard 1 keer per maand plaats. Daarnaast vindt er frequent overleg plaats over lopende activiteiten in gedeelde of gehele samenstelling. Minimaal 1 keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, brengt het bestuur verslag uit aan de leden.
* De verkiezing van bestuursleden vindt plaats op een algemene ledenvergadering.
* Het bestuur doet een voordracht van één of meerdere kandidaten. De leden worden in de gelegenheid gesteld andere kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een bereidverklaring van de voorgedragen perso(o)n(en) en moet medeondertekend zijn door minstens 8 stemgerechtigde leden.
* Bij voordracht van meer dan een kandidaat dient een schriftelijke stemming plaats te vinden.
* Bestuursleden dienen de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
* Bestuursleden hebben een zittingsperiode van vier achtereenvolgende verenigingsjaren.
* Daartoe wordt een rooster van aftreden vastgesteld, waarbij telkenjare ongeveer 1/4 gedeelte van het bestuur aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
* Voorzitter, secretaris en penningmeester mogen, als regel, niet gelijktijdig aftredend zijn.
* Bij tussentijdse benoeming tot bestuurslid, omvat de eerste zittingsperiode de tijd welke de voorganger van de zittingsperiode restte.

 

5. Muzikale leiding

Een dirigent/instructeur draagt de muzikale verantwoordelijkheid voor een van de geledingen van de vereniging. Zowel het harmonieorkest, jeugdorkest als drumband hebben een eigen dirigent/instructeur.
Zij zijn muzikaal eindverantwoordelijk en bewaken het muzikale niveau echter zorgen ook dat de sfeer binnen de geleding goed blijft.
Hiervoor is het belangrijk dat de muzikaal leider de leden enthousiasmeert, op creatieve wijze meedenkt over activiteiten en concerten en het optimaliseren van de bezetting.

Een dirigent/instructeur wordt formeel benoemd door het bestuur, na overleg met de leden, en heeft een overeenkomst met de vereniging. Een keer per jaar vindt er omtrent het functioneren van de dirigent/instructeur een overleg plaats met een delegatie van het bestuur.

 

6. Commissies

Om het bestuur te ondersteunen in hun taak om richting te geven aan activiteiten zijn/worden er commissies of werkgroepen ingesteld. Het bestuur heeft ervoor gekozen om leden volop te betrekken bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. De rol van het bestuur zal steeds meer sturend en controlerend worden.
Vandaar dat ook niet meer iedere commissie wordt aangestuurd door een bestuurslid omdat hier ook een coördinator actief kan zijn die korte lijnen heeft met een aanspreekpunt binnen het bestuur.

 Momenteel kent de vereniging de volgende commissies:

* Muziekcommissie: Is klankbord voor de dirigent en geeft advies over het repertoire en de muzikale programmering van concerten. De muziekcommissie is dynamisch qua samenstelling en wordt aangestuurd door een coördinator die tevens verantwoordelijk is voor de operationele orkestzaken. Hij/zij wordt hierin ondersteund door de groepsleiders.

* Evenementencommissie: Doet voorstellen over invulling jaarprogramma en bedenkt/organiseert activiteiten. Met name ook de activiteiten naast het musiceren kunnen zorgen voor plezier, vermaak en sfeer binnen de vereniging. Deze commissie verzorgt ook het jaarlijkse Caeciliafeest.

* Jeugdcommissie: De jeugdcommissie is de belangrijkste schakel tussen de vereniging en de kweekvijver bestaande uit jeugdige muzikanten. Zij kweekt het verenigingsgevoel bij instroom en organisatie van (bindings)activiteiten voor onze jeugdige muzikanten. Zij is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken bij het jeugdorkest. Zij ontplooit en organiseert initiatieven om nieuwe jeugdige muzikanten te werven en is contactpersoon bij de muziekschool. De jeugdcoördinator is het gezicht van de jeugdcommissie.

* Logistiek team: Vervoer instrumentarium en overige logistieke werkzaamheden. Daar waar nodig bieden ze de helpende hand.

Voor een aantal aparte activiteiten worden tijdelijke commissies of werkgroepen ingesteld. Denk aan het organiseren van de Lakeside Music Night.

 

7. Instrumenten

Blaasinstrumenten en slagwerk vormen een belangrijk onderdeel van de inventaris van de vereniging en zijn in de meeste gevallen eigendom van de vereniging.

Reparatie en onderhoud is een steeds terugkerende kostenpost binnen de vereniging. Creëren van bewustzijn bij leden over deze kosten en zorgvuldigheid in gebruik is een belangrijke taak van het bestuur, muzikale leiding en leden die mede zorgdragen voor onderhoud en reparatie.

Uiteindelijk beslist het bestuur over de aanschaf van nieuwe instrumenten, veelal op advies van muzikale leiding en leden die mede zorgdragen voor onderhoud en reparatie. Dit geldt ook voor duurdere reparaties en revisies.

De penningmeester stelt jaarlijks vast welke instrumenten onder de dekking van de verzekering dienen te vallen. Aan de basis hiervan staat een goede registratie van het instrumentarium, merk aankoopdatum en bezitter.

Onderhoud of reparatie van schade aan instrumenten die in eigen bezit zijn van muzikanten vindt altijd, vooraf, in overleg plaats met het bestuur als er een bijdrage van de vereniging hierin wordt verwacht.

 

8. Uniformen

Leden van harmonieorkest, drumband en bestuur dragen uniformen welke door de vereniging beschikbaar worden gesteld. Het bestuur stelt er belang in dat we correct gekleed gaan.
Het uniform moet natuurlijk compleet zijn; dus voor iedereen een witte blouse of overhemd met lange mouwen, het rode concertstrikje, de damesstrik, stropdas voor de heren en de witte das. De heren dragen zwarte schoenen en zwarte sokken. De dames dragen lage zwarte schoenen en huidkleurige panty’s onder rok of huidkleurige pantykousjes onder de broek. De slagwerkers dragen bij concerten geen jas maar een gilet.

In kader van bepaalde concertvormen en samenwerking met andere muziekgroepen wordt er steeds meer voor gekozen om leden zich vrij te laten kleden in bijvoorbeeld volledig zwart. Dit zal steeds tijdig worden gecommuniceerd.

Het jeugdorkest heeft ook een eigen uitstraling in de vorm van uniforme kleding. Deze worden gedragen op blauwe spijkerbroek.
Het uniform, noch enig deel ervan, mag gedragen worden bij gelegenheden anders dan activiteiten van de vereniging.

 

9. Muzikaal beleid

De vereniging streeft er naar dat elke muzikant, goed of minder goed, zich niet alleen sociaal maar ook muzikaal bij onze vereniging thuis voelt. Elke muzikant is een schakel in het geheel en is daardoor in principe onmisbaar.
Dit schept verplichtingen naar de muzikanten echter ook naar de leiding van de vereniging om te zorgen dat het klimaat om zich muzikaal thuis te voelen aanwezig is.

Voor een vereniging als Harmonie St Joseph past musiceren op een hoog niveau niet meer in de doelstelling. Belangrijk om een goed klimaat te waarborgen is het aanbrengen van variatie in optredens en muzikaal programma en het voldoende aanbrengen van muzikale verdieping. Daarnaast dienen alle muziekstijlen, van klassiek tot pop, aan bod te komen.

 

10. Repetitiebezoek

De basis om te kunnen werken aan muzikale verdieping is een goed repetitiebezoek.
In de huidige maatschappij is niet iedereen zich meer bewust van de verplichtingen en afspraken die men aangaat als lid van een vereniging. Lid worden van Harmonie St Joseph betekent dat men zich conformeert aan de regels die binnen de vereniging zijn afgesproken en vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Actief repetitiebezoek is gewenst. Daarbij is het uiterst belangrijk dat iedereen de wekelijkse repetitieavond ook vrijhoudt voor de harmonie. Uiteraard kan werk of studie hier een uitzondering op zijn.
Afmelden dient persoonlijk te worden gedaan bij één van de groepshoofden voor het orkest en bij de betreffende coördinator voor de drumband en jeugdharmonie.

Het groepshoofd is de persoon die per instrumentensectie(s) het aanspreekpunt is voor deze groep. Een groepshoofd beheert de absenties en communiceert dit ook naar de dirigent. Tevens draagt een groepshoofd zorg voor de ontvangst van nieuwe leden binnen de sectie.

Naast de wekelijkse repetities (drumband-dinsdag, harmonieorkest-donderdag, jeugdorkest-donderdag) worden, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de in te studeren werken, groepsrepetities of extra gezamenlijke repetities ingepland.
Deze worden in een zo’n vroeg mogelijk stadium ingepland.

Uiteraard wordt van muzikanten verwacht dat thuis repeteren ook vaak noodzakelijk is om technisch de muziekstukken onder de knie te krijgen. Dit bevordert immers de muzikale verdieping en maakt de tijd op repetities vrij om aan de verdere muzikale uitwerking te werken. Zo wordt een repetitiebezoek ook een muzikale beleving waarbij ook ruimte is voor gezelligheid.

 

11. Concerten, uitvoeringen en opluisteren evenementen

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een jaarplanning die tijdig bij de leden kenbaar wordt gemaakt. Het jaarprogramma bevat veelal vaste elementen en terugkerende uitvoeringen in het kader van onze sociale verplichtingen zoals carnavalsoptocht, intocht Sint-Nicolaas, rolstoeltocht, begeleiding communicanten, aubade koningsdag, deelname aan schuttersfeesten en herdenkingen in kader van 4 mei en op het Engels Kerkhof.

Het draagvlak voor een harmonie “ligt nu eenmaal op straat”, dus wordt er meerdere malen een beroep op de harmonie gedaan. Alle nieuwe verzoeken worden kritisch bekeken om te groot beslag op leden van de harmonie te voorkomen.

Uitzonderingen vormen de serenades die aan eigen leden worden gebracht in het kader van huwelijken en bijzondere jubilea. Daar wordt met wederzijds goedvinden tijd voor vrijgemaakt. Ook de uitvaarten van eigen leden zijn bijzondere gebeurtenissen waar de vereniging niet mag ontbreken.

Een vaste plek op de agenda heeft tevens het eigen Caeciliafeest. Bij dit feest staat het versterken van de onderlinge band centraal en worden leden die een jubileum vieren bij de vereniging in het zonnetje gezet. De invulling van het programma gebeurt door bestuur en evenementencommissie.

Voor de variatie en muzikale verdieping worden regelmatig muzikale uitvoeringen in de vorm van concerten georganiseerd.

Daarnaast worden concerten gegeven met collega muziekverenigingen en wordt samenwerking gezocht met de andere muziekverenigingen uit de gemeente Nederweert.

Om de uitdaging groot genoeg te houden, worden evenementen georganiseerd waar de harmonie haar muzikale prestaties in de volledige breedte kan uitdragen. Een structurele uitvoering van Lakeside Music Night behoort hierbij tot de mogelijkheden. Voor iedere uitvoering hiervan zal tijdig (minimaal 1 à 2 jaar voorafgaand) toestemming aan de ALV gevraagd worden.

Om iedereen aan zijn (muzikale) trekken te laten komen zal voortdurend bekeken moeten worden of er behoefte bestaat aan het deelnemen aan een toernooi, festival of concours, al dan niet in combinatie met een concertreis.
Het harmonieorkest en drumband hebben regelmatig deelgenomen aan de bondsconcoursen van de LBM en LBT. Altijd met de achterliggende gedachte om te werken aan de kwaliteit van het muzikale niveau.

 

12. Instrumentenkeuze/bezetting

Om steeds goed voor de dag te komen is een goede bezetting van alle gelederen belangrijk. Het lukt momenteel niet om alle instrumentgroepen optimaal te kunnen bezetten. Dat maakt het tevens lastig om een goed concert te kunnen geven. Uiteraard kunnen muzikanten voor bepaalde concerten als aanvulling worden ingehuurd waardoor het probleem niet zo groot is. Echter dit strookt niet met de gedachte zoveel mogelijk op eigen kracht te opereren en kost eenvoudigweg geld.

Overigens geldt voor jeugdige aanwas dat bij de keuze voor een bepaald instrument de keuze primair wordt bepaald door de behoefte van de vereniging en de aanleg van de aspirant muzikant. De muzikale leiding en bestuur geven hiervoor advies.

 

 13. Jeugdbeleid/opleiding

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voldoende jeugdige aanwas is noodzakelijk om de continuïteit van de vereniging niet in gevaar te brengen. Wervingsacties met name op basisscholen blijven belangrijk. Meewerken aan trajecten als Blaasmuziekwinkel, DOOR! en cultuurcoach is hierin essentieel. Samenwerking met de overige muziekverenigingen in de gemeente kunnen een en ander alleen maar versterken.

De basis in de vorm van Algemene Muzikale Vorming (AMV) zullen wij als vereniging zelf verzorgen. Het heeft een positief effect als de muzikale leiding van de jeugdharmonie hier een bijdrage aan kan leveren; één gezicht in de muzikale begeleiding van de jeugdige muzikant.

De uiteindelijke muziekopleiding wordt verzorgd door het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK). De jeugdcommissie is hiervoor contactpersoon en het bestuur bewaakt de kwaliteit. Zij laten zich hiervoor adviseren door de muzikale leiding.

Gedurende de opleidingsperiode maken de jeugdige muzikanten samen muziek in het jeugdorkest. De vereniging heeft regelmatig evenementen waar jeugdorkest en harmonieorkest met drumband samen optreden en optrekken waardoor de jeugdige muzikant al kennis maakt met het fenomeen muziekvereniging.
Een zogenaamd opstaporkest zal mogelijk de stap tussen AMV en jeugdorkest nog kleiner maken waardoor verbinding van de jeugdige muzikant met de vereniging groter wordt.

Bij het behalen van het B-diploma stroomt een muzikant door naar het grote orkest. Het bestuur kan besluiten, op advies van muzikale leiding, om instroom eerder te laten plaatsvinden.

Komende tijd zal aandacht uit moeten gaan naar vasthouden van de jeugdige muzikant. Hierin investeren we dan ook extra energie en aandacht.

 

14. Financiën

De vereniging wil financieel gezond blijven. In de jaarlijkse begroting en exploitatie, welke wordt goedgekeurd door de ledenvergadering, wordt financiële ruimte geschapen om geld te reserveren in fondsen om toekomstige tegenvallers op te vangen.

14.1 De kascommissie

* De kascommissie controleert eenmaal per jaar de financiële bescheiden van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
* De kascommissie bestaat uit drie gewone leden die worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van 3 jaar. Na 3 jaar treedt het betreffende lid af en wordt een vervanger benoemd.

14.2 Lesgeld en contributie

* De hoogte van het lesgeld voor de opleiding van de leerlingen wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
* Voor leden die muziekles volgen aan het RICK én die al deel uitmaken van het harmonieorkest of de slagwerkgroep worden door het bestuur afzonderlijke lesgeldbedragen vastgesteld.
* In de gevallen van om- of bijscholing wordt een eventuele lesgeldbijdrage van geval tot geval door het bestuur vastgesteld.
* De hoogte van de contributie voor de gewone leden en bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld met uitzondering van de jaarlijkse indexatie aan de consumentenprijsindex die door het bestuur kan worden vastgesteld.
* Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding of bij opzegging van het lidmaatschap is lesgeld respectievelijk contributie voor het volledige kalender- respectievelijk schooljaar verschuldigd.
* Betaling van contributie en/of lesgeld geschiedt bij voorkeur per automatische incasso welke, per jaar, in vier gelijke termijnen wordt geïnd. Indien geen toestemming is verleend tot automatische incasso dient het totaal verschuldigde bedrag, op een eerste verzoek van de penningmeester, betaalt te worden door overschrijving of storting op de bankrekening van de vereniging.
* Eenmaal verleende automatische incasso blijft geldig tot schriftelijke wederopzegging van de machtiging door het betreffende lid. Deze intrekking moet worden ingeleverd bij de penningmeester.
* Beëindiging van het lidmaatschap houdt automatisch in dat daarmee, aan het einde van het contributiejaar, ook de machtiging tot automatische incasso is ingetrokken.

Toch lopen de inkomsten van de vereniging terug. Subsidies en gemeentelijke bijdragen staan onder druk. Daarnaast zijn de contributies niet alleen voldoende om de uitgaven te dekken. De vereniging blijft afhankelijk van donateurs, steunpilaren, acties (oud papier) en evenementen (Lakeside Music Night).

Door laatstgenoemde evenementen goed op te zetten levert dit naast inkomsten uit het evenement zelf ook extra sponsor- en subsidiebijdrages op. Om de risico’s te beperken en inkomsten nog beter te generen is hiervoor in 2018 een stichting opgericht.

Onze financiële middelen dienen primair ter bekostiging van de doelstelling van onze vereniging.

 

15. Communicatie

Het is belangrijk dat de leden goed op de hoogte zijn en blijven van onze activiteiten en belangrijke ontwikkelingen. Voor de communicatie zowel intern als extern is een website online: www.harmonienederweert.nl. Deze website wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit.

Voor de communicatie extern speelt Nederweert24 en het weekblad voor Nederweert een belangrijke rol. Daarnaast is sociale media als Facebook niet meer weg te denken als communicatiemiddel. Door muzikanten en muzikantgroepen onderling wordt voornamelijk WhatsApp gebruikt.

Wekelijks ontvangen de leden via e-mail een nieuwsbrief van de voorzitter. Hierin staat de belangrijkste informatie voor de komende week/maand en wordt kort teruggekeken naar de laatste activiteit.

Wekelijks geeft de voorzitter of vicevoorzitter tijdens de repetitie een update aan de leden over belangrijke actualiteiten en activiteiten.

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 23 november 2019.

Frank van Renswouw, secretaris,                                          Jos Willekens, voorzitter,